Цели и задачи

Цели на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ се:

 • почитување на човековите права на цивилните инвалиди од војната;
 • вклученост во општеството и учество во секојдневниот живот;
 • недискриминација на цивилните инвалиди од војната;
 • поттикнување на цивилните инвалиди од војната да се потпираат на сопствените сили и способности;
 • автономност на цивилните инвалиди од војната како корисници на услуги;
 • економска, социјална, здравствена и правна заштита на цивилните инвалиди од војната
 • социјална правда и социјална сигурност на цивилните инвалиди од војната
 • да ги открива, евидентира и вклучува во НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ цивилните инвалиди од војната
 • да пружа помош на цивилните инвалиди од војната и нивните семејства во остварување на законските права на социјална, економска, здраствена и друга заштита;
 • да дејствува и работи на планот на унапредување и усовршување на системот на рехабилитација, образование, вработување и заштита на цивилните инвалиди од војната
 • создавање услови за сместување и згрижување на цивилните инвалиди од војната кои немаат услови за сместување и живеење во семејството;
 • отстранување на урбанистичките, архитектонски и сообраќајни бариери заради непречено движење и пристап на цивилните инвалиди од војната во јавниот сообраќај, јавни објекти, станбен и други објекти;
 • организирање одмор, закрепнување и рекреација на цивилните инвалиди од војната
 • организирање културно забавни активности и развивање и помагање на сите видови културно уметничко творештво на цивилните инвалиди од војната
 • вршење информативна и издавачка дејност во врска со целите и задчите;
 • превентивно делување на спречување на настанување на разни видови инвалидност;
 • соработување, зачленување или поврзување со други организации во земјата;
 • НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ се здружува но Националниот совет на инвалидски организации на Македонија.
 • соработување, зачленување или поврзување со меѓународни организации;
 • обезбедување на просторни, материјални, кадровски и финансиски услови на работа на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ и здруженијата;
 • други цели утврдени со програмата за работа.

ЕЈНОСТИ СО КОИ СЕ ОСТВАРУВААТ ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ СЕ:

 • прибирање податоци за здрствената, социјална, економска, образовна, лична, семејна и друга положба на секој член, систематизирање, проучување и статистичко истражување и анализирање на тие податоци заради стекнување поединечна и општа слика за положбата на цивилните инвалиди од војната и утврдување на мерките што треба да се преземат заради подобрување на таа положба во сите свери на животот;
 • запознавање на надлежните органи со утврдените резултати за положбата на цивилните инвалиди од војната и укажување на мерките што треба да се преземат за подобрување на таа положба;
 • иницирање, предлагање и укажување на надлежните органи со потребните измени и дополнување на законите и другите прописи со кои се уредува положбата на цивилните инвалиди од војната;
 • организирање семинари, советувања, конференции, разговори, за прашања од интерес на цивилните инвалиди од војната;
 • изработка на елаборати, предлози на прописи, студии, изработка и спроведување на проекти;
 • иницирање пред надлежните органи изградба, опремување и функционирање на домови за сместување и згрижување на цивилните инвалиди од војната
 • организирање и спроведување на одмор и закрепнување на членовите и со средства на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ;
 • обезбедување простор за работа на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ и здруженијата, опремување на просторот со потребни средства, обезбедување потребен кадар и други финансиски и материјални услови за работа;
 • непосредна помош на членовите со средства на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ при набавка на ортопетски помагала, санитетски справи, лекови и користење на други видови здраствени услуги;
 • непосредна помош со средства на НАЦИОНАЛНИОТ СОЈУЗ на членовите кои западнале во крајно тешка материјална состојба;
 • организирање сопствено културно уметничко друштво и создавање услови за негова работа, помош на членовите во сите видови на културно уметничко творештво, организирање културно уметнички манифестации;
 • обезбедување на реквизити, терени и други услови за спортување и организирање спортски манифестации;
 • обезбедување постојана комуникација со надлежните државни органи, социјалните, здраствени, просветни, културни, спортски и други организации и институции;
 • соработка со други сродни организации во земјата и со меѓународни организации и учество во разни манифестации, конгреси, семинари, советувања и друго во земјата и странство;
 • членство во домашни и меѓународни асоцијации;
 • прибирање и дистрибуција на хуманитарна помош за членовите;
 • анимирање на пошироката јавност перку медиумите, преку плакати и други соодветни начини со проблемите на лицата со инвалидност и создавање свест за можностите и потребата од нивно разрешување;
 • сите други погодни облици и начини на дејстување.
Scroll to Top