Документи

KОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

Конвенција за правата на лица со инвалидност Преамбула Земјите потписнички на оваа Конвенција, а. Повикувајќи на начелата наведени во Повелбата на Обединетите нации со која се признава вроденото достоинство и вредност и еднаквите неотуѓиви права на сите членови на човековото семејство како темел на слободата, правдата и мирот во светот, б. Признавајќи дека Обединетите нации во Општата […]

KОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ Read More »

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ консолидиран текст Закон за инвалидски организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008; 59/2012 и 23/2013). I. ОПШТИ ОДРЕДБИ I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Содржина на Законот Со овој закон се уредуваат статусот, подрачјето на дејствување, финансирањето и сопственоста на инвалидските организации. Одредбите на овој закон, кои

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Read More »

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА консолидиран текст Закон за цивилните инвалиди од војната („Службен лист на СФРЈ“ бр.33/1976, 25/1979, 11/1981, 4/1985, 12/1989, 17/1991, 38/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.81/1999, 165/2008; 12/2009 и 161/2009). I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Co овој закон се регулираат

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА Read More »

Scroll to Top