Author name: civ

Државно првенство во атлетски повеќебој и шах 2014

Од 11-14.05. во Охрид беа одржани Државните првенства во атлетски повеќебој и шах. На првенството во атлетика учесниците се натпреваруваа во фрлачки дисциплини и тоа диск, ѓуле и копје. Резултатите беа на нивото на годините на членовите но за поздравување е фактот што и покрај тоа владее голем интерес за атлетиката кај членовите. На шаховскиот […]

Државно првенство во атлетски повеќебој и шах 2014 Read More »

Традиционална средба на НСЦИВМ – Гевгелија 2014

По повод Денот на цивилните инвалиди од војната – 6-ти Април, од почетокот на своето постоење, НСЦИВМ организира пригодна прослава. Целта на прославата е да се обележи споменот на цивилните жртви од војната и терористички напади. Намената е да се вклучат што повеќе цивилни инвалиди, а со тоа што поголема вклученост на инвалидите во живеењето

Традиционална средба на НСЦИВМ – Гевгелија 2014 Read More »

KОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ

Конвенција за правата на лица со инвалидност Преамбула Земјите потписнички на оваа Конвенција, а. Повикувајќи на начелата наведени во Повелбата на Обединетите нации со која се признава вроденото достоинство и вредност и еднаквите неотуѓиви права на сите членови на човековото семејство како темел на слободата, правдата и мирот во светот, б. Признавајќи дека Обединетите нации во Општата

KОНВЕНЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ Read More »

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ консолидиран текст Закон за инвалидски организации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 89/2008; 59/2012 и 23/2013). I. ОПШТИ ОДРЕДБИ I. ОПШТИ ОДРЕДБИ Член 1 Содржина на Законот Со овој закон се уредуваат статусот, подрачјето на дејствување, финансирањето и сопственоста на инвалидските организации. Одредбите на овој закон, кои

ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОН ЗА ИНВАЛИДСКИ ОРГАНИЗАЦИИ Read More »

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА консолидиран текст Закон за цивилните инвалиди од војната („Службен лист на СФРЈ“ бр.33/1976, 25/1979, 11/1981, 4/1985, 12/1989, 17/1991, 38/1991 и „Службен весник на Република Македонија“ бр.81/1999, 165/2008; 12/2009 и 161/2009). I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Член 1 Co овој закон се регулираат

ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА ЗАКОН ЗА ЦИВИЛНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА Read More »

Учество на традиционално Дефиле на Широк сокак 2014

Во месец јуни наши представници од Меѓуопштинското здружение на цивилните инвалиди од Битола учестуваа на Традиционалното дефиле на Широк Сокак во Битола кое го организираше Меѓуопштинското здружение на лица со телесен инвалидитет Битола-Мобилност Битола.

Учество на традиционално Дефиле на Широк сокак 2014 Read More »

Семинар за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност 2014

Националниот сојуз на 12 и 13.06.2014 г. организираше семинар со сите одговорни лица во општинските организации и представниците на цивилните инвалиди со цел што подобро и поуспешно да бидат вклучени во локалните самоуправи и да дадат максимален придонес во имплементацијата на Конвенцијата на ОН.

Семинар за имплементација на Конвенцијата за правата на лицата со инвалидност 2014 Read More »

Учество на Тркалезна маса 2014

Претседателот и генералниот секретар на НСЦИВМ активно учествуваа на Тркалезната маса сто се одржа на 22.05.2014 г. во организација  на Националното координативно тело за еднакви права на лицата со инвалидност при Владата на РМ. Тема на Тркалезната маса беше „Законски рамки и практики за вработување на лица со инвалидност“.

Учество на Тркалезна маса 2014 Read More »

Учество на дводневна работилница 2014

Во јануари се одржа дводневна работилница во организација на канцеларијата на Обединетите нации во РМ и Министерството за труд и социјална политика за изготвување на иницијален Извештај за имплементација на Конвенцијата на ОН за изедначување на правата на лицата со инвалидност во РМ. На работилницата присуствуваа претставници од сите национални инвалидски организации кој дадоа полн

Учество на дводневна работилница 2014 Read More »

Средба со премиерот на РМ

На 03.01.2014 година беше одржана работна средба со Премиерот на РМ, и Министерот за труд и социјална политика на РМ на кој се дискутираше околу заштитата на лицата со инвалидност во РМ. На средбата беше дискутирано и за зголемување на финансирањето на националните инвалидски организации.

Средба со премиерот на РМ Read More »

Scroll to Top