Учество на дводневна работилница 2014

Во јануари се одржа дводневна работилница во организација на канцеларијата на Обединетите нации во РМ и Министерството за труд и социјална политика за изготвување на иницијален Извештај за имплементација на Конвенцијата на ОН за изедначување на правата на лицата со инвалидност во РМ. На работилницата присуствуваа претставници од сите национални инвалидски организации кој дадоа полн придонес во изготвувањето на Извештајот. Исто така, на работилницата како претставници учествуваа на надлежните министерства и претставници на народниот првобранител.

Scroll to Top