Упатници за банско-климатско лекување за 100 наши членови 2013

Програмската активност е наменета за заштита на здравјето на цивилните инвалиди од војната и спречување на нови дополнителни болести. Целта е во програмата да се вклучат што повеќе цивилни инвалиди и е од превентивна природа и на тој начин придонесува инвалидот сам да се соочи со грижата и одговорноста за сопственото здравје. Со спроведувањето на овој специјален социјален програм кој НСЦИВМ го спроведува од самиот почеток на своето делување, во суштина претставува продолжување на јавните служби на тој план. За оваа цел НСЦИВМ има изготвено Правилник за користење на ова право каде е предвидено кофинансирање на банско-климатското лекување. Националниот Сојуз, согласно Правилникот, испрати Упатници до општинските здруженија и во со нивна координација, упатниците се поделени на членовите кои го користеа банско-климатското лекување. Националниот сојуз на цивилни инвалиди од војната на РМ на своите членови им организираше заеднички престој кој беше искористен за реализација и на други програмски активности.

Оваа програмска активност е реализирана во целост односно банско-климатско лекување користеа 100 наши членови.

Scroll to Top